• تاریخ: 2014-11-18
  • شناسه مطلب: 1542

واگذاری تاکسی سمند به دارندگان تاکسی فرسوده

برابر اعلام اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشوردارندگان تاکسی فرسوده تامدل ۸۳جهت ثبت نام نهائی بامراجعه به سازمان حمل و نقل  همگانی تاتاریخ۹۳/۸/۳۰نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند ...

برابر اعلام اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشوردارندگان تاکسی فرسوده تامدل ۸۳جهت ثبت نام نهائی بامراجعه به سازمان حمل و نقل  همگانی تاتاریخ۹۳/۸/۳۰نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند